02

Peste 10 ani de experiență cu gestionare de dosare în toată țara.

Ce fel de servicii oferim?

Mai multe ...
 • Drept penal
 • Drept imobiliar
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Drept succesoral
 • Mapraxis medical
 • Contestatii la executare
 • Drept comercial
 • Drept civil
DREPT CONTRAVENȚIONAL

Drept Contravențional

Plângerile contravenționale reprezintă demersul juridic de contestare a validității ori întinderii actului prin care un organ de control al statului a stabilit în sarcine unei persoane fizice sancțiuni ca urmare a săvârșirii de către aceasta din urmă a unei contravenții.

Cabinetul nostru de avocatură analizează procesele verbale de contravenție și vă oferă servicii de contestare a acestora, pe calea plângerii contravenționale în situația în care fapta pentru care ați fost sancționat nu este conformă realității. Astfel, vă oferim servicii privind consultanță juridică cu privire la șansele de reușită privind introducerea unei acțiuni pe rolul instanței de judecată, având ca obiect plângere contravențională, dar și  reprezentarea și asistarea juridică în fața instanțelor de judecată ca urmare a formulării unei cereri având ca obiect plângere contravențională.

CONTESTAȚII LA EXECUTARE

Contestație la Executare

Contestația la executare reprezintă dreptul persoanei asupra căreia orice procedură de executare silită este îndreptată de a contesta în parte sau integral actele de executare efectuate împotriva sa. Un astfel de act de executare silită poate fi efectuat fie de către instituții ale statului ce-și asumă în mod automat rolul de creditor în raport cu persoana executată silit, respectiv Agenția Națională de Administrare Fiscală ori Direcțiile de Impozite și Taxe locale pe raza cărora contribuabilul își are domiciliul sau deține proprietăți impozabile, fie de către terți, respectiv persoane fizice sau juridice, ce pot efectua executarea silită exclusiv prin intermediul unui executor judecătoresc.

Cea mai des întâlnită situație este cea în care procedurile de executare silită sunt demarate de către bănci sau alte instituții financiare nebancare împotriva persoanelor fizice beneficiare de credite. Aceste entități pot demara procedurile de executare silită împotriva debitorilor lor fie direct, prin intermediul unui executor judecătoresc, fie cesionându-și creanța unor firme specializate în recuperarea datoriilor provenite din credite bancare.

Cabinetul nostru de avocatură asigura în astfel de situații consultanță și reprezentare juridică, întrucât în foarte multe dintre aceste cazuri banca sau cesionarul său pot comite abuzuri, atât cu privire la interpretarea în favoarea lor a clauzelor contractuale, a calculului dobânzilor și penalităților prevăzute în contractul de credit, cât și în ceea ce privește dreptul propriu-zis de punere în executare a acestuia.

Potrivit codului de procedura civilă, orice persoană împotriva căreia au fost efectuate acte de executare silită are dreptul de a contesta executarea într-un termen de maxim 15 zile de la data la care a luat cunoștință asupra actelor în cauză, fiind astfel important ca persoana împotriva căreia executarea este îndreptată să nu rămână în pasivitate.

În aceste situații, cabinetul nostru de avocatură oferă servicii de reprezentare și asistare juridică în fața executorului judecătoresc în vederea lămuririi naturii și/sau întinderii debitului pretins de către creditor sau chiar în fața creditorului, în funcție de situație, dar și reprezentare și asistare juridică în fața instanței de judecată în cadrul dosarelor având ca obiect contestație la executare, atât în faza procesuală de fond, cât și în cea de apel.

MALPRAXIS MEDICAL

Malpraxis Medical

Malpraxisul medical este o eroare profesională generatoare de pagube pacientului, ce implică răspunderea civilă a personalului medical sau a furnizorului de servicii și produse medicale, sanitare sau farmaceutice.

În legislația românească în vigoare, Legea nr. 95/2006, unitățile sanitare publice sau private, producătorii de echipamente medico-sanitaro-farmaceutice, furnizorii de servicii medicale sau nemedicale subcontractați de către unitățile sanitare publice sau private furnizoare de servicii medicale și furnizorii de utilități către unitățile sanitare publice sau private furnizoare de servicii medicale au o răspundere juridică față de erorile medicale.

Astfel, cabinetul nostru de avocatură asigură servicii de asistență și reprezentare juridică în caz de malpraxis, atât persoanelor vătămate de o conduită medicală neglijentă, cât și medicilor acuzați de malpraxis medical, în fața Comisiei de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis; Colegiului Medicilor, pentru o răspundere disciplinară; unităților de Parchet, pentru răspundere penală, în baza Codului Penal sau instanței de judecată, pentru răspundere civilă, în baza Codului Civil.

Cu scopul obținerii despăgubirilor ca urmare a malpraxisului medical cabinetul nostru de avocatură asigură:

 • servicii de consultanță și informare cu privire la fiecare etapă procesuală a demersului de obținere a despăgubirilor;
 • Asistență și reprezentare juridică în fața autorităților, a organelor de urmărire penală și a instanțelor de judecată pentru obtinerea de despăgubiri materiale și morale, dar și în fază de executare silită cu privire la acestea;
DREPT SUCCESORAL

Dreptul Succesoral

Totodată, și partajul bunurilor mobile și imobile ale celor doi soți reprezintă un element ce trebuie soluționat și foarte rar se rezolvă prin înțelegerea partenerilor, astfel fiind necesară intervenția instanței de judecată.

Pe lângă aspectele juridice ce țin de soluționarea conflictelor dintre doi parteneri pot apărea probleme juridice și în ceea ce privește moștenirile, fiind situații în care unul dintre membrii familiei va fi nemulțumit de partea care i-a revenit în urma realizării succesiunii după persoana defunctă.

Astfel, cabinetul nostru de avocatură va asigura următoarelor activități juridice:

 • Asistență și reprezentare juridică în fața părții adverse, în negocierea condițiilor legate de partajul bunurilor deținute în comun, stabilirea custodiei minorului, a pensiei alimentare, a programului de vizită, etc., în procedura premergătoare depunerii acțiunii de divorț și în cadrul procedurii în fața instanței de judecată.
 • Asistență și reprezentare juridică ulterioară încheierii procedurii de divorț, fie în relația cu fostul soț/fosta soție, fie în relația cu executorul judecătoresc, în situația în care partea adversă nu respectă una sau mai multe dintre dispozițiile instanței menționate în hotărârea judecătorească, rămasă definitivă;
 • Consultanță juridică cu privire la drepturile și obligațiile născute în virtutea calității unei persoane de moștenitor al unei persoane defuncte;
 • Asistență și reprezentare juridică în procedura amiabilă de soluționare a diferendelor împotriva altor persoane cu drepturi reale sau pretinse asupra masei succesorale a unei persoane defuncte;
 • Asistență și reprezentare juridică în fața instanței de judecată, în litigiile având ca obiect drepturi asupra masei succesorale a unei persoane defuncte, ori încălcări ale acestora;
 • Asistență și reprezentare juridică în relația cu executorul judecătoresc, în vederea punerii în executare a hotărârii judecătorești rămasă definitivă, privitoare la întinderea drepturilor clientului, drept moștenitor, asupra masei succesorale a unei persoane defuncte.
DREPTUL FAMILIEI

Dreptul Familiei

DREPTUL FAMILIEI ȘI DREPT SUCCESORAL

Dreptul Familiei este reprezentat de totalitatea normelor juridice care reglementează raporturile personale și patrimoniale ce izvorăsc din căsătorie, adopție și raporturile asimilate de lege, sub anumite aspecte, cu raporturile de familii, în scopul ocrotirii și întăririi familiei.

Dreptul familiei abordează de exemplu căsătoria, divorțuladopția copiilor, dar și diverse aspect referitoare la răspunderea părintească ( autoritate părintească, stabilirea domiciliului acestora la unul dintre părinți, dreptul de vizită al celuilalt părinte, obligațiile de plată etc.).

Familia reprezintă un subiect delicat atunci când apar situații conflictuale. Aceste aspecte devin mai complicate atunci când în divorțul celor doi parteneri există și copii minori, intervenind aspecte adiacente ce vor trebui soluționate, precum custodia minorului, stabilirea programului de vizită a acestuia, stabilirea și plata pensiei alimentare, etc.

Totodată, și partajul bunurilor mobile și imobile ale celor doi soți reprezintă un element ce trebuie soluționat și foarte rar se rezolvă prin înțelegerea partenerilor, astfel fiind necesară intervenția instanței de judecată.

Pe lângă aspectele juridice ce țin de soluționarea conflictelor dintre doi parteneri pot apărea probleme juridice și în ceea ce privește moștenirile, fiind situații în care unul dintre membrii familiei va fi nemulțumit de partea care i-a revenit în urma realizării succesiunii după persoana defunctă.

Astfel, cabinetul nostru de avocatură va asigura următoarelor activități juridice:

 • Asistență și reprezentare juridică în fața părții adverse, în negocierea condițiilor legate de partajul bunurilor deținute în comun, stabilirea custodiei minorului, a pensiei alimentare, a programului de vizită, etc., în procedura premergătoare depunerii acțiunii de divorț și în cadrul procedurii în fața instanței de judecată.
 • Asistență și reprezentare juridică ulterioară încheierii procedurii de divorț, fie în relația cu fostul soț/fosta soție, fie în relația cu executorul judecătoresc, în situația în care partea adversă nu respectă una sau mai multe dintre dispozițiile instanței menționate în hotărârea judecătorească, rămasă definitivă;
 • Consultanță juridică cu privire la drepturile și obligațiile născute în virtutea calității unei persoane de moștenitor al unei persoane defuncte;
 • Asistență și reprezentare juridică în procedura amiabilă de soluționare a diferendelor împotriva altor persoane cu drepturi reale sau pretinse asupra masei succesorale a unei persoane defuncte;
 • Asistență și reprezentare juridică în fața instanței de judecată, în litigiile având ca obiect drepturi asupra masei succesorale a unei persoane defuncte, ori încălcări ale acestora;
 • Asistență și reprezentare juridică în relația cu executorul judecătoresc, în vederea punerii în executare a hotărârii judecătorești rămasă definitivă, privitoare la întinderea drepturilor clientului, drept moștenitor, asupra masei succesorale a unei persoane defuncte.
DREPTUL MUNCII

Dreptul Muncii

DREPTUL MUNCII

Cabinetul nostru oferă persoanelor fizice asistenţă în rezolvarea problemelor intervenite în materia relaţiilor de muncă ce constau în:

 • Asistență și reprezentare juridică în relaţia cu angajatorul privind litigile legate de neplata salariilor datorate pentru munca prestată, dar și cu ocazia unei înfățișări în fața comisiei disciplinare;
 • Contestarea deciziilor de concediere ale angajatorului sau a măsurilor administrative/ disciplinare dispuse de către acesta împotriva angajatului în cursul derulării contractului individual de muncă;
 • Asistarea și reprezentarea în faţa instanţelor de judecată în cauzele referitoare la conflictele de muncă.
DREPT IMOBILIAR

Drept Imobiliar

DREPT IMOBILIAR – Cabinetul nostru oferă persoanelor fizice și juridice asistenţă în rezolvarea problemelor intervenite în dobândirea şi/sau exercitarea dreptului de proprietate sau de folosinţă a imobilelor, prin realizarea numeroaselor servicii juridice ce constau în:

 • Consultanţă juridică în domeniul dobândirii şi înstrăinării de bunuri imobile;
 • Redactarea, negocierea, revizuirea şi acordarea de consultanţă cu privire la antecontracte şi contracte de vânzare, contracte de închiriere, contracte de ipotecă, contracte de comodat, contracte de antrepriză/subantrepriză etc. în legătură cu imobilul, precum și reprezentarea şi asistarea clienţilor în faţa notarilor publici din Bucureşti în vederea încheierii şi autentificării acestora;
 • Efectuarea de către biroul nostru de avocatură a tuturor demersurilor legate de cartea funciară a imobilului, privind existenţa/inexistenţa sarcinilor ce grevează imobilul;
 • Redactarea de opinii legale solicitate cu privire la situaţia juridică a imobilelor;
 • Asistenţă juridică privind intabulări, rectificări şi notări în cartea funciară a imobilului;
 • Consultanţă juridică și asistență juridică în fața instanțelor de judecată privind dezmembrămintele dreptului de proprietate (uz, uzufruct, abitaţie, servitute, superficie), ieşirea din indiviziune, partaj, succesiune, etc.
DREPT PENAL

Avocat de drept penal

Cabinetul nostru de avocatură asigură asistență și reprezentare juridică în orice problemă de
drept penal, oferind consultanță clienților noștri în fața organelor de poliție, Ministerului Public,
instanțelor de judecată sau administrației penitenciarelor.
Astfel, asigurăm reprezentare în materia dreptului penal în fața organelor de cercetare penală
din cadrul Poliției Române din Municipiul Bucuresti, Parchetelor de pe lângă Judecătoriile Sector
1, 2, 3, 4, 5, 6 București, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucuresti, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, D.N.A, D.I.I.C.O.T, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și la Judecătoriile Sector 1, 2, 3, 4, 5, 6 ale Municipiului București, Tribunalul București, Curtea de Apel București. Cabinetul nostru de avocatură acordă asistenţă şi reprezentare în legătură cu orice infractiuni în faza de urmărire penală şi în faţa instanţelor de judecată, atât pentru persoane  ercetate (suspecți, inculpați), dar și pentru părțile civile/persoanele vătămate.
Asistenţa și reprezentarea juridică privesc o gama largă de acuzaţii penale, atât infracţiuni prevăzute de Codul Penal (contra persoanei, contra patrimoniului, infracţiuni de corupţie și de serviciu, contra siguranţei publice, privitoare la regimul rutier), dar și infracțiuni prevăzute de legi speciale – Legea nr.143/2000 privind traficul de droguri sau Legea nr. 78/2000 privind faptele decorupție.
Activitatea întrepinsă în această arie de drept este amplă și constă în redactarea plângerilorpenale; plângeri împotriva actelor emise de către procuror sau organele de urmărire penală; Asistență juridică și reprezentare în cadrul procedurilor privind măsurile preventive; Asistență șireprezentare în cazul infracțiunilor la regimul rutier ( precum accidente rutiere în urma cărora arezultat vătămarea corporală sau omorul din culpă; conducere fără permis sau sub influența alcoolului ori a altor substanțe etc.); cereri de liberare condiționată, revizuiri, etc; acoperind, în general, toate tipurile de infracțiuni prevăzute de codul penal sau legi speciale

03

Cazuri noi

Cum lucrăm?

Programează-te la o consultanție juridică!

Ne poți apela telefonic sau folosește formularul din pagina de contact!

Analizăm cazul!

Analizăm documentele și legislația conexă, găsim cele mai bune soluții și oferim un rezultat!

Reprezentarea în instanță!

Pregătim cele mai bune apărări în funcție de speță și reușim împreună!

04

Despre mine

Povestea mea

 • 2013 - Finalizarea studilor
 • 2014 Master
 • 2016 - Barou Bucuresti
 • 2018 - Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților

Pentru o consultație juridică te poți programa telefonic!

De asemenea , puteți folosi formularul de contact din pagina de contact.